Dokumenty Stowarzyszenia Działkowców "KASZTANEK"
dostęp po zalogowaniu


 

Dokumenty inne

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. 
o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst ujednolicony)

 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r.  
Prawo o stowarzyszeniach. (tekst ujednolicony)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst ujednolicony)

  Zarządzenie nr 461/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2022 r.
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części na czas oznaczony do 3 lat, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony 

 UCHWAŁA NR XLI/1135/22 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

 UCHWAŁA NR XXXII/935/21 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

 UCHWAŁA NR XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

UCHWAŁA NR XXXIX/1126/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Załom - Kasztanowe" w Szczecinie

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
w sprawie wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w następujących okresach: 26.10.2021r.÷25.10.2022 r., 26.10.2022 r.÷25.10.2023 r. i 26.10.2023r.÷ 25.10.2024 r.

  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 
formularz B wyłącznie do druku. po wydrukowaniu, wypełnić ręcznie i złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin osobiście lub pocztą. 


Dokumenty strony

Regulamin strony 

Ciasteczka 

 RODO – informacja na temat przetwarzania danych osobowych.
Dnia 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).